Coláiste Pobail Sord
Swords Community College

Patronage

Swords Community College is proudly managed by Dublin and Dún Laoghaire Education and Training Board (DDLETB).

Dublin and Dún Laoghaire Education and Training Board was established in July 2013 through the merger of two Vocational and Education Committees (VECs), County Dublin VEC (established 1930) and Dún Laoghaire VEC. This was followed by the incorporation of three SOLAS (formerly FÁS) Training Centres in Baldoyle, Loughlinstown and Tallaght to DDLETB in January 2014. We have been providing education and supporting learners of all ages for over 90 years and are one of largest of 16 ETBs in Ireland.

We are the proud patrons of Community National Schools (Primary) and Special Schools, Second-level Community Colleges, Further Education Colleges and Training Centres, Adult Education Services, Youthreach, Youth Community Training and Youth and Sports Development Facilities across the Dublin and Dún Laoghaire area.

We have developed an excellent reputation for our provision of inclusive, innovative, high-quality education that meets the needs of the entire community. We provide education through the medium of Irish and English. We pride ourselves on our commitment to Innovation in Education, Special Educational needs, Information Technology in Education, promoting the Arts and allowing every learner to achieve their full potential.

Our vision and values:

Our vision is to actively lead the provision of high-quality education and training.

Our mission is to provide a wide range of education and training programmes, services and supports to children, young people, and adults across the DDLETB region. We put the learner at the heart of everything we do, and we believe that lifelong learning is key to personal development and wellbeing, social inclusion, and economic prosperity.

Our operational values in providing our services are illustrated below:

  • Equality: Fairness, respect, and inclusion in the treatment of our learners, stakeholders and staff and a culture where diversity is welcomed and valued.
  • Collaboration: Working in partnership with our learners, stakeholders and staff and facilitating the sharing of knowledge, expertise, and skills.
  • Innovation: Remaining a leader in the provision of education and training by encouraging new ideas, trying out different approaches and responding to change.
  • Professionalism: Courtesy, efficiency, and excellence in our dealings with our learners, stakeholders and staff and working to the highest standards in education and training.
  • Integrity: Honesty, transparency and confidentiality and meeting our responsibilities as a provider of lifelong learning in a consistent and ethical fashion.

Our overall aim is to enable our learners to reach their full individual potential and we strive to offer learning experiences which respond to the needs of learners of all ages and abilities. We ensure that guidance and supports are available to our learners to help them attain their learning goals and desired qualifications.

We include transfer and progression options for our learners to maximise their chances of pursuing further education and training and securing employment. We acknowledge the importance of suitable premises and resources for our learners in our commitment to inclusive education. Our learners and employees are part of a wider educational network, where we collaborate and support each other to improve teaching and learning for all.

For full details of our services, schools and centres please visit our website www.ddletb.ie

Colaiste Pobail Sordfaoi bhainistiú Bhord Oideachais agus Oiliúna Átha Cliath agus Dhún Laoghaire (BOOÁCDL).

Bunaíodh Bord Oideachais agus Oiliúna Átha Cliath agus Dhún Laoghaire i mí Iúil 2013 nuair a cónascadh dhá Choiste Gairmoideachais, Coiste Gairmoideachais Chontae Átha Cliath (a bunaíodh in 1930) agus Coiste Gairmoideachais Dhún Laoghaire. Ina dhiaidh sin, i mí Eanáir 2014, aistríodh trí Ionad Oiliúna de chuid SOLAS (FÁS roimhe sin) i mBaile Dúill, i mBaile Uí Lachnáin agus i dTamhlacht chuig BOOÁCDL.

Táimid ag cur oideachais ar fáil agus ag tacú le foghlaimeoirí idir óg agus aosta le breis agus 90 bliain agus táimid ar cheann de na BOOnna is mó in Éirinn.

Táimid inár bpátrún ar Scoileanna Náisiúnta Pobail (Bunscoileanna) agus Scoileanna Speisialta, Coláistí Pobail Dara Leibhéal, Coláistí Breisoideachais agus Ionaid Oiliúna, Seirbhísí Oideachais Aosach, Ógtheagmháil, Oiliúint Phobail Óige, agus Saoráidí Forbartha Óige agus Spórt ar fud cheantar Bhaile Átha Cliath agus Dhún Laoghaire.

Tá dea-cháil bainte amach againn as oideachas cuimsitheach, nuálach ar ardchaighdeán a chur ar fáil, a fhreastalaíonn ar riachtanais an phobail ar fad. Cuirimid oideachas ar fáil trí mheán na Gaeilge agus an Bhéarla.

Táimid bródúil as a thiomanta atáimid don Nuálaíocht san Oideachas, do Riachtanais Speisialta Oideachais, don Teicneolaíocht Faisnéise san Oideachas, agus do chur chun cinn na nEalaíon, agus déanaimid ár seacht ndícheall lena chinntiú go dtugtar an deis do gach foghlaimeoir barr a chumais a bhaint amach.

Ár bhfís agus ár dtreoirphrionsabail:

Is é ár bhfís ná a bheith chun tosaigh go gníomhach in oideachas agus oiliúint ar ardchaighdeán a sholáthar.

Is é ár misean ná réimse leathan cláir, seirbhísí agus tacaíochtaí oideachais agus oiliúna a sholáthar do leanaí, do dhaoine óga, agus do dhaoine fásta ar fud réigiún BOOÁCDL. Cuirimid an foghlaimeoir féin i gcroílár a ndéanaimid agus creidimid go bhfuil an fhoghlaim ar feadh an tsaoil ríthábhachtach i dtaobh forbairt agus folláine phearsanta, cuimsiú sóisialta agus rathúnas eacnamaíoch.

Anseo thíos tá ár dtreoirphrionsabail oibríochtúla maidir leis na seirbhísí a sholáthraímid.

  • Comhionannas: Cothrom na Féinne, meas, agus ionchuimsitheacht maidir leis an gcaoi a gcaithimid lenár bhfoghlaimeoirí, páirtithe leasmhara agus baill foirne, agus cultúr ina gcuirtear fáilte roimh an éagsúlacht agus ina léirítear meas di.
  • Comhoibriú: Obair a dhéanamh i gcomhar lenár gcuid foghlaimeoirí, páirtithe leasmhara agus ball foirne le héascaíocht a dhéanamh ar chomhroinnt eolais, saineolais agus scileanna.
  • Nuálaíocht: Leanúint de bheith chun tosaigh i soláthar oideachais agus oiliúna trí smaointe nua a spreagadh, triail a bhaint as cuir chuige dhifriúla agus freagairt d’athruithe.
  • Gairmiúlacht: Cúirtéis, éifeachtúlacht agus barrfheabhas inár gcaidreamh lenár gcuid foghlaimeoirí, páirtithe leasmhara agus ball foirne, agus obair a dhéanamh de réir na gcaighdeán is airde ar fad san earnáil oideachais agus oiliúna.
  • Ionracas: Macántacht, trédhearcacht agus rúndacht, agus ár bhfreagrachtaí mar sholáthróir foghlama ar feadh an tsaoil a chomhlíonadh ar bhealach comhsheasmhach, eiticiúil.

Is éard is aidhm linn ar an iomlán ná cumasú dár gcuid foghlaimeoirí barr a gcumais a bhaint amach agus déanaimid gach iarracht eispéiris foghlama a chur ar fáil a fhreagraíonn do riachtanais na bhfoghlaimeoirí, is cuma cén aois iad nó cé na cumais atá acu. Cinntímid go mbíonn treoir agus tacaíochtaí ar fáil dár gcuid foghlaimeoirí le cabhrú leo a spriocanna foghlama agus na cáilíochtaí a theastaíonn uathu a bhaint amach.

Cuirimid roghanna aistrithe agus dul chun cinn ar fáil dár gcuid foghlaimeoirí leis an deis is fearr a thabhairt dóibh dul ar aghaidh chuig an mbreisoideachas agus chuig an mbreisoiliúint, agus fostaíocht a bhaint amach. Admhaímid inár dtiomantas don oideachas ionchuimsitheach an tábhacht a bhaineann le háitribh agus acmhainní oiriúnacha a bheith ar fáil dár gcuid foghlaimeoirí.

Tá ár gcuid foghlaimeoirí agus fostaithe ina gcuid de líonra oideachais níos leithne, áit a mbímid ag comhoibriú agus ag tacú lena chéile le teagasc agus foghlaim a fheabhsú do chách.

Leis na sonraí go léir a fháil maidir lenár seirbhísí, ár scoileanna agus ár n-ionaid, téigh chuig ár láithreán gréasáin ag www.ddletb.ie